Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Antras kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / Antras kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Antras kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

DĖMESIO!

Siekiant padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir atrenkamų įstaigų regioninį pasiskirstymą, paraiškų dalyvauti projekte
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 pateikimo terminas pratęsiamas iki 2018 m. lapkričio 21 d.

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.
Projekto tikslas:
Didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

1. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba restruktūrizuojami, nėra sudarę taikos sutarties su kreditoriais, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (jei pareiškėjo (-ų) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);
2. yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
3. pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;
4. pareiškėjas yra socialines paslaugas teikianti įstaiga. Institucinę globą numatytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – pertvarkos planas), teikiančios socialinių paslaugų įstaigos gali būti pareiškėjais tik tuo atveju, jei yra pradėję perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ar neįgaliesiems procesus ir teikia bendruomenines paslaugas, apibrėžtas pertvarkos plane;
5. motyvuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir mokymuisi, taikat EQUASS Assurance kokybės sistemą;
6. turi galiojančią, nesustabdytą licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams).
7. turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris skirs savo dalį darbo laiko EQUASS Assurance sistemos diegimui ir koordinavimui įstaigoje.
8. Pareiškėjas gali dalyvauti projekte tik vieną kartą projekto vykdymo laikotarpiu.
9. Pareiškėjas turi nuspręsti, keliose savo teikiamose socialinėse paslaugose diegti EQUASS Assurance kokybės sistemą, atsižvelgiant į diegimo veiklų apimtis ir turimus resursus: laiko, žmogiškuosius, finansinius išteklius ir kt.
10. Atrinktų įstaigų vadovai pasirašo dalyvavimo projekte sutartį ir įsipareigoja dalyvauti projekto veiklose bei užtikrinti rodiklių įgyvendinimą.
11. Atrinktų įstaigų vadovai pasirašo sutikimą teikti jų ir jų atstovaujamų įstaigų duomenis (pvz., asmens duomenis, sutarčių sąlygas ir kt.) įgyvendinančiajai institucijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) ir kitoms ES struktūrinių fondų paramos naudojimą kontroliuojančioms institucijoms.

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Paraiškos turi atitikti šiuos specialiuosius paraiškų atrankos kriterijus:

1. Motyvacija gerinti ir sertifikuoti teikiamas paslaugas remiantis EQUASS Assurance kokybės sistema
2. Įdiegtos naujovės ir jų svarba šalies (regiono) mastu
3. Pasiekti paslaugų/veiklos rezultatai, taikant pažangius darbo metodus bei naujas socialinių paslaugų formas
4. Dalyvavimas valstybiniuose inovacijų diegimo/plėtros projektuose
5. Dalyvavimas tarptautiniuose inovacijų diegimo/plėtros projektuose
6. Paslaugos sertifikuotos kokybės sistema Įstaiga turi įsidiegusi ir sertifikavusi paslaugas pagal kitą valstybinę ar tarptautinę kokybės sistemą
7. Įstaigai suteiktas metodinės veiklos ar kitas reikšmingas statusas, pripažinimas
8. Paraiškos parengimo kokybė
9. Įstaigos juridinis statusas
10. Įstaigos pajėgumas įdiegti EQUASS Assurance sistemą

Paraiškų atranka vykdoma išlaikant tolygų įstaigų pasiskirstymą pagal:
1. paslaugų tikslines klientų grupes:
2. senyvo amžiaus asmenys;
3. vaikai ir šeimos;
4. socialinės rizikos asmenys;
5. neįgalieji;
6. kitos tikslinės grupės.
7. Lietuvos regionus ir apskritis.
3. Įstaigoms surinkus vienodą balų skaičių prioritetas teikiamas viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių tikslas ne siekti naudos sau, bet tenkinti viešuosius interesus (vadovaujantis CK 2.34 str.).
4. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems dalyvauti projekto einamajam kvietime nėra galimybės, tuomet paraiška perkeliama dalyvauti sekančiame kvietime, o, esant paskutiniam kvietimui, galutinio sprendimo teisė paliekama Įstaigų atrankų komisijos pirmininkui.
5. Pagal Tvarką EQUASS kokybės sistemos diegimo įstaigoje trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo Dalyvavimo projekte sutarties pasirašymo dienos.
6. Pareiškėjo teikiamos paslaugos turi būti teikiamos Lietuvos Respublikoje.

Įstaigos dalyvaudamos projekte dalyvaus šiose veiklose:

1. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai;
2. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai;
3. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai;
4. EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
5. EQUASS išorės auditas Įstaigoje.
6. Projekto viešinimo veiklose;
7. EQUASS poveikio tyrimas.

Pridedami dokumentai:

1. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. EQĮ – 29 patvirtinta „Iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka“.
2. Paraiškos dalyvauti projekte forma.
3. Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa.
4. Deklaracijos / pasižadėjimo / užtikrinimo forma.
5. Dalyvavimo projekte sutarties projektas.
6. EQUASS Assurance 2018 principai, kriterijai, rodikliai.

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos iki 2018 m. lapkričio 21 d.
Paraiškas priimamos VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, Vaidilutės g. 69 Vilnius, 128 kab. (sekretoriate) darbo dienomis 8-17 val. (penktadieniais 8-15.45 val.) pietų pertrauka 12 val. -12.45 val. arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt,

Daugiau informacijos tel. (85) 2477453, mob. tel. 8 678 11355 arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Share
admin