Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

Kokybės valdymas

Valakupių reabilitacijos centras / Kokybės valdymas

MISIJA

 Siekti kiekvieno žmogaus geresnės gyvenimo kokybės, sveikatos ir socialinio dalyvavimo, teikiant kompleksines, į asmenį ir bendruomenę orientuotas paslaugas.

VIZIJA

 Pažangi įstaiga, teikianti kokybiškas ir įtraukias paslaugas, vystanti ir diegianti socialines inovacijas.

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 • Užtikrinti reabilitacijos, socialinės integracijos ir socialinių paslaugų tęstinumą bei plėtrą.
 • Užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą.
 • Užtikrinti paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą.
 • Siekti tvaraus socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimo darbo rinkoje.
 • Dalyvauti tobulinant socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje, diegiant EQUASS kokybės sistemą.
 • Plėtoti metodinę veiklą neįgaliųjų integracijos srityje Lietuvoje.
 • Gerinti personalo valdymą, užtikrinant darbuotojams saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas.
 • Tobulinti personalo kvalifikaciją pagal individualius poreikius Lietuvoje ir užsienyje.
 • Racionaliai naudoti įstaigos išteklius.
 • Vykdyti papildomų finansinių ir materialinių išteklių pritraukimą.

 VERTYBĖS 

Įgyvendindami įstaigos misiją ir strateginius tikslus bei atlikdami savo kasdienines pareigas, įstaigos darbuotojai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • Pagarba
 • Lygios galimybės
 • Profesionalumas
 • Kokybė
 • Įgalinanti aplinka
 • Bendradarbiavimas

KOKYBĖS POLITIKA 

 • Kokybei teikiamas prioritetas visose įstaigos veiklos srityse.
 • Užtikrinamas ir palaikomas aukštas paslaugų gavėjų ir visuomenės pasitikėjimas įstaiga.
 • Teikiamų paslaugų kokybės nuolatinis gerinimas, vertinant poveikį žmogaus gyvenimo kokybei, tobulinant darbo organizavimą ir vykdant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 • Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą, nuopelnų ir iniciatyvos pripažinimas bei rėmimas siekiant geresnių rezultatų.
 • Ilgalaikio, harmoningo ir atviro bendradarbiavimo tarp įstaigos darbuotojų, paslaugų gavėjų, steigėjo, finansuotojų, partnerių ir tiekėjų siekimas.
 • Kokybės vadybos sistemos atitikimo LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimams ir EQUASS kokybės principams užtikrinimas, nuolatinis jos tobulinimas ir rezultatyvumo didinamas.
 • Kasmetinė kokybės politikos ir tikslų peržiūra, siekiant nuolatinio jų tinkamumo. 

ILGALAIKIAI KOKYBĖS TIKSLAI 

 • Atitikti įstaigos paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei poreikius.
 • Teikti kokybiškas ir įtraukias paslaugas, sudarant sąlygas paslaugų gavėjų įgalinimui ir geresnei jų gyvenimo kokybei.
 • Didinti darbuotojų motyvaciją, siekiant efektyvaus darbo, gerinant darbo sąlygas, vidinę komunikaciją bei užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo galimybes.
 • Įstaigos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis tobulinimas.
 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir EQUASS kokybės principus.
 • Nuolat tobulinti paslaugų teikimo metodus, vystyti ir taikyti inovacijas.
 • Užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą, socialinę atsakomybę, gerinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.
 • Vertinti ir valdyti rizikas susijusias su paslaugu teikimu ir paslaugų gavėjų pasitenkinimu.
 • Įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.

 VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 • Užtikrinti reikiamus išteklius paslaugų kokybės gerinimui bei kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui.
 • Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti.
 • Užtikrinti nustatytos kokybės politikos ir užsibrėžtų kokybės tikslų įgyvendinimą.