Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

„proHear“

Projektas “Improving the Employability of People with Hearing Impairments” – proHear (liet. “Žmonių, turinčių klausos sutrikimų, įsidarbinimo gerinimas“- proHear), Nr. 2017-2017-1-PL01-KA202-038756

proHear projektas vykdomas pagal Erasmus+ programos 2 veiksmą: Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais. Projektas apima 6 organizacijų iš keturių Europos šalių – Lenkijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Islandijos strateginę partnerystę.

Projekto idėja kilo iš to, kad neįgalūs žmonės tradiciškai yra labiausiai pažeidžiama grupė darbo rinkoje. Negalios įtakoja žmonių gyvenimą daugelyje sričių, pavyzdžiui, įsitvirtinant darbo rinkoje ar laisvalaikio tikslais; dalyvavimas švietime ir mokyme; socialiniai ryšiai ir ekonominė nepriklausomybė. proHear projekte nagrinėjama žmonių, turinčių klausos sutrikimų, įsidarbinimo galimybės ir siekiama mažinti jų darbo užmokesčio skirtumus ir kliūtis, su kuriomis jie susiduria darbo rinkoje.

Projekto tikslas – teikti integruotą pagalbą, pritaikytą žmonių, turinčių klausos sutrikimus, poreikiams ir ypatumams, kuriant novatoriškas mokymo priemones ir medžiagas, siekiant padidinti motyvaciją ir savimonę, kurti paskatas įgyti naujų įgūdžių, reikalingų veiksmingai ieškoti darbo ir užimtumo, taigi ir skatinti veiksmingą klausos sutrikimų turinčių žmonių integraciją į darbo rinką.

Numatomų projekto veiklų tikslas – remti tvarias investicijas į klausos sutrikimų turinčių žmonių mokymą, pasitelkiant pilotinius (bandomuosius) seminarus ir instruktorių rengimą, siekiant padidinti motyvaciją ir savimonę, kurti paskatas įgyti naujų minkštųjų įgūdžių, reikalingų veiksmingai darbo paieškai, tobulinti įsidarbinimo gebėjimus ir užimtumo rodiklius, taip skatinant veiksmingą klausos sutrikimų turinčių žmonių integravimą į darbą.

Siekiant aukščiau nurodyto tikslo, proHear nustato šiuos konkrečius uždavinius:

 1. Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, pagrindinių kompetencijos trūkumų ir specialių mokymų poreikių susijusių su darbo paieškos, darbo vieta ir apskritai įdarbinimo galimybėmis, nustatymas kiekvienoje iš šalių partnerių
 2. Kiekvienoje iš šalių partnerių identifikuoti keletą profesijų (3-5), kuriose asmenys turintys klausos sutrikimų patiria daugiausiai sunkumų.
 3. Sukurti novatorišką mokymo metodiką, priemones ir medžiagas, derinant konsultavimo, mokymų ir darbo paieškos procesus į vieną bendrą integruotą požiūrį, siekiant padidinti asmenų, turinčių klausos sutrikimų įsidarbinimo galimybes ir socialinę įtrauktį.
 4. Perduoti projekto poveikį kitoms šalims sukuriant Interaktyvią e-mokymosi platformą ir įsteigus instruktorių ir užimtumo patarėjų, teikiančių paslaugas asmenims, turintiems klausos sutrikimų , tinklą.

Projektas skirtas šioms tikslinėms grupėms:

 • Tiesioginiai naudos gavėjai: žmonės turintys klausos sutrikimų diferencijuoti pagal jų užimtumo statusą (neaktyvūs/ bedarbiai/ dirbantys);
 • Netiesioginiai naudos gavėjai: suinteresuotosios šalys (asmenų, turinčių klausos sutrikimų, asociacijos; kitos pilietinės visuomeninės organizacijos, veikiančios neįgaliųjų socialinės įtraukties srityje; aukštojo mokslo įstaigos, profesinio mokymo centrai, profesinio mokymo specialistai, mokslininkai ir kt., dirbantys neįgaliųjų įdarbinimo rėmimo klausimais; įmonės ir įdarbinantys neįgaliuosius darbdaviai; organizacijos, teikiančios reabilitacijos paslaugas; viešosios įdarbinimo tarnybos, įskaitant karjeros konsultantai; viešosios socialinės paslaugos, įskaitant socialinius darbuotojus; socialiniai partneriai; politika formuotojai ES/ nacionaliniu/ regioniniu / vietos lygmenimis)

ProHear partnerystė tiki, kad:

1) Atkreipsime dėmesį į svarbiausius ES švietimo ir mokymo prioritetus, susijusius su socialine įtrauktimi per formalųjį ir neformalųjį mokymąsi, pabrėžiant asmenų, turinčių klausos sutrikimų, kaip besimokančiųjų poreikius;

2) Imsimės atitinkamų veiksmų, skirtų sustiprinti žmonių, turinčių klausos sutrikimus, prieigą prie mokymo;

3) Sėkmingai pasieksime reikalingų ir aukštos kokybės įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų asmenų, turinčių klausos sutrikimų, įdarbinamumo gerinimui, taigi ir jų veiksmingos integracijos į darbo rinką ir socialinės įtraukties rėmimui.

Projekto trukmė: 2017 m. lapkričio – 2019 m. spalio mėn.

Projekto partneriai

 • Socialinių mokslų universitetas (Lenkija_ – projekto koordinatorius
 • Lenkijos kurčiųjų asociacijos Lodzės departamentas (Lenkija)
 • Bulgarijos kurčiųjų sąjunga (Bulgarija)
 • Europos Kokybės Centras (Bulgarija)
 • Valakupių reabilitacijos centras (Lietuva)
 • Islandijos nacionalinis klausos ir kalbos institutas (Islandija)

Aplankykite mūsų tinklapį www.proHear.eu  ir pamėkite Facebook’e https://www.facebook.com/ProHearProject

proHear projektas (2017-1-PL01-KA202-038756) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį. Komisija nėra atsakinga už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.