Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Kokybės valdymas

Valakupių reabilitacijos centras / Kokybės valdymas

KOKYBĖS POLITIKA

Kokybei teikiamas prioritetas visose įstaigos veiklos srityse.
Už teikiamų paslaugų kokybę atsako kiekvienas darbuotojas.
• Užtikrinamas ir palaikomas aukštas paslaugų gavėjų pasitikėjimas įstaiga.
Teikiamų paslaugų kokybės nuolatinis gerinamas, vertinant paslaugų rezultatyvumą, tobulinant darbo organizavimą ir vykdant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Darbuotojų nuopelnų ir iniciatyvos pripažinimas bei rėmimas siekiant geresnių rezultatų.
Ilgalaikio, harmoningo ir atviro bendradarbiavimo tarp įstaigos darbuotojų, paslaugų gavėjų, steigėjo, finansuotojų, partnerių ir tiekėjų siekimas.
Kokybės vadybos sistemos atitikimo LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimams ir EQUASS kokybės principams užtikrinimas, nuolatinis jos tobulinimas ir rezultatyvumo didinamas.
Kasmetinė kokybės politikos ir tikslų peržiūra, siekiant nuolatinio jų tinkamumo.

ILGALAIKIAI KOKYBĖS TIKSLAI

• Atitikti įstaigos paslaugų gavėjų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčius bei poreikius.
• Teikti kokybiškas, saugias, savalaikes ir kvalifikuotas paslaugas.
• Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
• Įstaigos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis tobulinimas.
• Užtikrinti pakankamus išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui.
• Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir EQUASS kokybės principus.
• Įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.