Apie mus

Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras buvo įsteigta 2000 02 10 Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigimo aktu. 2000 03 01 Vilniaus miesto savivaldybėje buvo įregistruoti šio centro įstatai.

Valakupių reabilitacijos centras (toliau - VRC) - tai ne pelno siekiantis juridinis asmuo, veikiantis socialinės apsaugos ir darbo ir asmens sveikatos priežiūros srityse, savarankiškai teikiantis profesinio mokymo, socialinės, profesinės ir medicininės reabilitacijos, paslaugas, skirtas sunkias negalias turintiems asmenims, siekiant ugdyti jų savarankiškumo, profesinės veiklos, darbinio užimtumo, gyvenimo bendruomenėje įgūdžius, visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į darbo rinką ir geresnės gyvenimo kokybės. Įstaiga vykdo visuomeninę, organizacinę veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais ir šiais įstatais, naudojasi visomis ne pelno įmonės teisėmis.

MISIJA

Užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą visuomenės gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę teikiant, tobulinant ir plėtojant medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims.