Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Kokybės sistemos diegimas

Valakupių reabilitacijos centras / Kokybės sistemos diegimas

EQUASS Vietinis licencijų centras Lietuvoje

Valakupių reabilitacijos centras siekia prisidėti prie Lietuvos socialinių paslaugų raidos ir modernizavimo, padėti socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms išskirti save ir teikiamų paslaugų kokybę naudoti kaip konkurencinį  pranašumą. Kaip organizacija, pasiryžusi didinti klientų poreikių tenkinimą ir jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, darbuotojų įtraukimą į įstaigoje vykstančius procesus, suinteresuotų šalių lūkesčių patenkinimą, tikriausiai žinote, kad paslaugų sertifikavimas gali užtikrinti tvirtą klientų, darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių pripažinimą bei tapti nuolatinio tobulinimo proceso pradžia.
EQUASS yra Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema, paplitusi visoje Europoje, Europos reabilitacijos platforma (plačiau www.epr.eu ), turinti EQUASS autorines teises, turi penkis Vietinius licencijų centrus – Estijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje, kuriems suteiktos išskirtines teises vykdyti EQUASS programą ir teikti audito ir sertifikavimo paslaugas. Valakupių reabilitacijos centrui Europos reabilitacijos platforma šias teises buvo perdavė 2010 m. lapkričio 16 d.
VšĮ Valakupių reabilitacijos centras glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos reabilitacijos platforma, koordinuoja EQUASS kokybės sistemos diegimą Lietuvoje – teikia įstaigoms, siekiančioms diegti EQUASS kokybės sistemą, reikalingą informaciją bei konsultacijas šios sistemos diegimo, paraiškos rengimo klausimais, organizuoja auditus, administruoja sertifikavimo procesą.
Būdami lyderiais reabilitacijos paslaugų teikime Lietuvoje, šiuo metu siūlome dvi sertifikavimo programas – EQUASS Assurance ir EQUASS Excellence (nuorodą į platesnį aprašymą). Šios sertifikavimo programos yra pagrįstos tais pačiais kokybės principais(nuorodą į platesnį aprašymą), papildo viena kitą ir patvirtina du kokybės lygmenis. Prie EQUASS Vietinio licencijų centro veikia Nacionalinis suinteresuotų šalių komitetas, kuris prižiūri centro vykdomas veiklas, teikia patarimus dėl veiklos efektyvumo didinimo. Komiteto sudėtį rasite čia. Daugiau informacijos apie EQUASS kokybės sistemą ir jos taikymą Europoje rasite adresu www.equass.be, paskambinę EQUASS Vietinio licencijų centro koordinatorei – Natalja Markovskaja, Tel. (8-5) 247 7451, arba parašę elektroninį užklausimą paštu equass@reabilitacija.lt .

EQUASS kokybės sistemos principai

EQUASS kokybės principai – tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis.

EQAUSS kokybės principai:

 • Lyderystė
 • Personalas
 • Teisės
 • Etika
 • Partnerystė
 • Dalyvavimas
 • Orientacija į asmenį
 • Kompleksiškumas
 • Orientacija į rezultatus
 • Nuolatinis gerinimas

EQUASS sertifikavimo lygmenys

EQUASS sertifikavimo sistemos pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie skirtingo nacionalinio konteksto ir teisinio reguliavimo. EQUASS sertifikavimas yra pagrįstas visuotiniais principais, pagrindinėmis vertybėmis, o ne nurodančiu standartų komplektu. Šis vertybėmis pagrįstas metodas garantuoja EQUASS sertifikavimo suderinamumą ir egzistuojančių nacionalinių kokybės vadybos sistemų papildymą.assulog

EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu organizacijos turi atlikti vidaus auditą savęs įvertinimo būdu, kurį seka išorinių nepriklausomų auditorių įvertinimas ir patikra. Informacija apie EQUASS kriterijų įgyvendinimą ir identifikuotas gerinimo sritis yra pranešama pareiškėjui ir tarptautiniam Apdovanojimo komitetui. Komitetas priima sprendimą ar pareiškėjui suteikiamas EQUASS sertifikatas.

 

Visos EQUASS sertifikavimo programos atitinka Europos socialinio sektoriaus kokybės reikalavimus. EQUASS Assurance yra sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavcsm_logo_equass_excellence_03_2294e528dbimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. EQUASS vidaus auditas yra pagrįstas klausimyno metodu. Išorinis auditas yra atliekamas nepriklausomo ir kompetentingo auditoriaus. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius patikrina organizacijos įrodymus, apžvelgdamas dokumentaciją ir bendraudamas su darbuotojais, paslaugų vartotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Rezultatai yra pateikiami audito ataskaitoje. Organizacija, kuri atitinka EQUASS Assurance reikalavimus, sertifikuojama dvejų metų laikotarpiui. Procesą prižiūri Apdovanojimo Komitetas.

 

Antras EQUASS sertifikavimo lygmuo pasiūlytas Europos Reabilitacijos Platformos (EPR) 2002m. EQUASS Excellence yra suteikiamas bet kokiam paslaugų teikėjui, kuris gali parodyti visų devynių kokybės principų pasiekimus ir nuolatinį gerinimą trimis skirtingomis perspektyvomis: požiūriu, įgyvendinimu ir rezultatais. EQUASS Excellence yra pranašumo ženklas. EQUASS Excellence reikalauja, kad organizacija atliktų savęs įvertinimą, kuris pateikiamas savęs įvertinimo ataskaitoje. Šiame savęs įvertinimo dokumente esamas organizacijos atitikimas kokybės principams yra įvertinamas 54 kriterijais ir trimis skirtingomis perspektyvomis: požiūriu, įgyvendinimu ir rezultatais. Dviejų auditorių komanda vertina savęs įvertinimo dokumentą. Visiems EQUASS Excellence pretendentams, kurie surenka reikiama balų sumą, yra pasiūlomas auditorių vizitas. Šio vizito tikslas yra išsiaiškinti organizacijos aspektus ir įsitikinti, kad pateiki įrodymai atitinka tikrą situaciją organizacijoje. Jei auditoriai įvertiną organizaciją daugiau kaip 60 balų, pretendentas yra siūlomas apdovanojimui. Apdovanojimo Komitetas valdo sertifikavimo procedūrą ir skiria EQUASS Excellence ženklą. Organizacija, kuri atitinka EQUASS Excellence reikalavimus, sertifikuojama trejų metų laikotarpiui. Sertifikuotų organizacijų rezultatai yra publikuojami gerosios praktikos perteikimui ir plėtojimui. Todėl kreipdamiesi dėl EQUASS Excellence, visi pretendentai rodo savo norą būti siektinu pavyzdžiu. EQUASS Excellence įkurtas, siekiant identifikuoti ir skatinti pripažinimą ir gerąją praktiką reabilitacijos sektoriuje.

EQUASS kokybės sistemos diegimas

Organizacijos, norinčios registruotis EQUASS Assurence sertifikavimui, turi užpildyti ir atsiųsti vietiniam licencijų centrui EQUASS Assurence registracijos formą, kurią rasite paspaudę nuorodą žemiau.

EQUASS Assurance registracijos forma.

Nacionalinis suinteresuotųjų šalių komitetas

Siekiant užtikrinti visų suinteresuotų šalių dalyvavimą socialinių paslaugų kokybės plėtroje,  buvo suburtas Suinteresuotųjų šalių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybėi gerinti komitetas (toliau – Komitetas).

Komitetą sudaro deleguoti atstovai iš šių organizacijų:

 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga;
 • Lietuvos darbo birža;
 • Lietuvos kurčiųjų draugija;
 • Lietuvos paraplegikų asociacija;
 • Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra";
 • Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
 • Lietuvos žmonių su negalia sąjunga;
 • Neįgaliųjų reikalų departamentas;
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Sveikatos apsaugos ministerija.

VRC, vykdydamas vietinio EQUASS Assurance licenzijų centro funkcijas, aktyviai bendradarbiauja su Komitetu, informuoja apie EQUASS Assurance diegimo rezultatus, aptaria visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius paslaugų kokybės srityje Lietuvoje bei Europoje.

Mokymai

Vietinis licencijų centras kartu su EPR organizuoja mokymus naujiems EQUASS konsultantams ir auditoriams. Mokymus veda kvalifikuoti EQUASS kokybės sistemos ekspertai. Informaciją apie artimiausiu metu planuojamus mokymus rasite čia. Nuoroda