Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Apie Mus

VIZIJA

Novatoriška, teikianti aukščiausius Europos kokybės standartus atitinkančias paslaugas, išlaikanti lyderio pozicijas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo, plėtros ir tobulinimo srityje, sėkmingai plėtojanti Lietuvos ir užsienio partnerystę, maksimaliai atitinkanti visų suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius.

MISIJA

Užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą visuomenės gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę teikiant, tobulinant ir plėtojant medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims.

VERTYBĖS

 • Pagarba asmens teisėms ir prigimtiniam orumui.
 • Lygių galimybių užtikrinimas įstaigos klientams ir darbuotojams.
 • Tikėjimas kiekvieno asmens gebėjimais.
 • Sąžiningas ir atsakingas pareigų atlikimas bei nuolatinis tobulėjimas profesijos srityje.
 • Kokybiškos, individualius klientų poreikius atitinkančios paslaugos, grįstos holistiniu požiūriu ir komandiniu darbu.
 • Įstaigos personalas ir klientai – viena komanda.
 • Bendradarbiavimas tarp kolegų grįstas pasitikėjimu ir tolerancija vienas kitam, tarpusavio pagalba.
 • Profesionalumas, iniciatyvumas, novatoriškumas, kūrybiškumas – išskirtinės įstaigos darbuotojų savybės.
 • Santykiai su klientais, jų šeimos nariais, paslaugų teikėjais ir socialiniais partneriais grįsti harmoningu bendradarbiavimu.
 • Klientų, socialinių partnerių ir kitų visuomenės narių pasitikėjimas įstaiga.
 • Saugi, patogi ir įgalinanti fizinė bei emocinė aplinka klientams ir traukos centras visoms suinteresuotoms šalims.

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2016-2018 m.

 • Užtikrinti įstaigoje teikiamų reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą.
 • Užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą.
 • Dalyvauti tobulinant profesinės reabilitacijos bei kitų socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę Lietuvoje.
 • Užtikrinti klientų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei įgalinimą.
 • Didinti neįgaliųjų užimtumo lygį.
 • Gerinti personalo valdymą.
 • Tobulinti personalo kvalifikaciją.
 • Racionaliai naudoti įstaigos išteklius.
 • Užtikrinti papildomų finansinių ir materialinių išteklių pritraukimą.

Valakupių reabilitacijos centro steigėjas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Adresas: Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius, Lietuva

Tel. (8-5) 231 66 49,

Fax. (8-5) 2316660,

el. pašto adresas centras@ndt.lt

www.ndt.lt

Istorija

Lietuvos invalidų reikalų tarybos (dabar – Neįgaliųjų reikalų departamentas) 2000 m. kovo 1 d. įsteigtas Valakupių reabilitacijos centras pirmą kartą Lietuvoje pradėjo kurti ir diegti kompleksinės reabilitacijos, kurią sudaro medicininė, profesinė ir socialinė reabilitacija, paslaugų teikimo asmenims su sunkia fizine negalia modelį.  Atsakingai įgyvendindamas jam patikėtą misiją, nuo pat pirmųjų veiklos žingsnių VRC prioritetą teikė kuriamo modelio kokybės užtikrinimui, todėl prieš pradedant teikti paslaugas buvo įdiegta moderni ir neįgaliesiems pritaikyta kompleksinės reabilitacijos paslaugų teikimui ir jų kokybės užtikrinimui reikalinga materialinė- techninė bazė, suburta aukštos kvalifikacijos daugiadisciplininė licencijuotų specialistų komanda, pirmą kartą Lietuvoje pradėti diegti standartizuoti asmens profesinių gebėjimų įvertinimo bei lavinimo metodai, daugelį metų taikomi pažangiausiose reabilitacijos įstaigose tokiose Europos šalyse kaip Šveicarija, Vokietija, taip pat ir JAV. Turėdamas puikią, pritaikytą neįgaliesiems techninę bazę, standartizuotus metodus bei licencijuotų aukštos kvalifikacijos daugiadisciplininę licencijuotų specialistų komandą, 2002 m. VRC pradėjo teikti medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su sunkiomis fizinėmis negaliomis. VRC tapo pirmuoju centru, ne tik užtikrinančiu visų kompleksinės reabilitacijos paslaugų teikimą neįgaliesiems vienoje vietoje, bet ir pirmą kartą Lietuvoje pradėjusiu teikti visą profesinės reabilitacijos programą sudarančias paslaugas neįgaliesiems – nuo profesinių gebėjimų įvertinimo iki pagalbos įsidarbinant. VRC pradėjus taikyti šį kompleksinės ir ypač profesinės reabilitacijos modelį neįgaliųjų kompleksinės reabilitacijos srityje netrukus ėmė gerėti neįgaliųjų savarankiškumo, darbingumo atkūrimo ir, svarbiausia, įdarbinimo rezultatai – nuo 10 proc. – 2002 m. iki 40 proc.-2005 m. Siekdamas vis geresnių neįgaliųjų užimtumo ir integracijos į darbo rinką rodiklių, 2005 m. VRC kartu su partneriais – juvelyrikos verslo atstovais – įsteigė Neįgaliųjų socialinę įmonę „Ūlos juvelyrų studiją“, kur iki šiol dirba apie 20 sunkią judėjimo negalią turintys neįgalieji, baigę juvelyro mokymo programą VRC. Būdamas vienintele įstaiga Lietuvoje, teikiančia profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems ir įdiegusia standartizuotus asmens profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo ir lavinimo metodus, 2004 m. pasinaudodamas ES paramos fondų teikiamomis galimybėmis, VRC ėmėsi iniciatyvos kurti bei diegti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę ir, gavęs ES struktūrinių fondų finansavimą, pradėjo įgyvendinti projektą „Vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos asmenims su sunkia fizine negalia kūrimas bei diegimas“. Ši sistema, kurią sudaro penkios profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos, Vairavimo įgūdžių vertinimo ir lavinimo metodika asmenis su judėjimo negalia bei Savarankiškumo įgūdžių kasdienėje veikloje vertinimo ir lavinimo programa asmenims su sunkiomis fizinėmis negaliomis, sukurta ir įdiegta 2007 m., padėjo kompleksinės reabilitacijos fizinę negalią turintiems asmenims paslaugų teikimo metodinės bazės Lietuvoje pagrindus.

VRC, siekdamas gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą sunkias negalias turintiems asmenims, pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą Asmenų su sunkia fizine negalia profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros Lietuvoje projektą. 2008 m. pabaigoje VRC, įgyvendinęs I-ąjį projekto etapą, rekonstruotame beveik 480 kv. m. pastate atidarė VRC Kauno skyrių, kuriame sunkias ir vidutines negalias turintiems neįgaliesiems pradėtos teikti socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos. Čia vienu metu gali mokytis apie 50 neįgaliųjų, turinčių galimybę įgyti vieną iš 23 profesijų. 2009 m. VRC gavo finansavimą II – ajam Kauno profesinės reabilitacijos centro rekonstrukcijos etapui. 2012 m. pabaigoje įgyvendinus šį projektą beveik 2000 kv. m. ploto rekonstruotuose pastatuose bus įrengta beveik 50 stacionarių ir tiek pat nestacionarių vietų sunkias negalias turintiems asmenims, kurie šiame centre galės gauti profesinės, socialinės, o vėliau ir medicininės reabilitacijos paslaugas. Toks centras bus pirmasis Vidurio Lietuvoje ir užtikrins šiame regione gyvenantiems sunkias negalias turintiems neįgaliesiems kokybiškų paslaugų prieinamumą arčiau gyvenamosios vietos.

Siekdamas atitikti geriausius paslaugų kokybės standartus 2007 m. gegužės mėn. VRC įdiegė kokybės valdymo sistemą (toliau – KVS) ir nepriklausomo auditoriaus buvo sertifikuotas, tuo pripažįstant, kad VRC atitinka ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus profesinės, socialinės ir medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo bei kūrimo srityje. Per trejus metus įdiegta KVS buvo nuolat tobulinama ir 2010 m. VRC dar trejiems metams buvo suteiktas LST EN ISO 9001:2008 sertifikatas. VRC, siekdamas pasitikrinti, ar jo teikiamų paslaugų kokybė atitinka ES keliamus reikalavimus reabilitacijos paslaugų kokybei, pateikė paraišką EQUASS Excellence kokybės ženklo suteikimui. 2008 m. pabaigoje po nepriklausomų auditorių audito EQUASS apdovanojimų komitetas trejiems metams suteikė EQUASS Excellence kokybės ženklą, liudijantį, jog VRC teikiamos paslaugos atitinka  EQUASS tobulumo principus, o 2010 m. pabaigoje, subūręs Suinteresuotų šalių komitetą, su EPR pasirašė sutartį dėl EQUASS vietinio licencijų centro statuso suteikimo.

Didžiausia neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei tobulinimo patirtis VRC atvėrė galimybes tapti pagrindiniu 2007 – 2012 m. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo strateginių krypčių Lietuvoje vykdytoju ir įgyvendinti šios strategijos tikslus – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę kuriant bei diegiant metodinę šių paslaugų teikimo bazę, keliant specialistų kvalifikaciją bei tobulinant teisinę bazę. Todėl 2009 m. VRC, laimėjęs Neįgaliųjų reikalų departamento paskelbtą konkursą, įgijo išskirtines teises Lietuvoje sukurti bei įdiegti keturias Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas regos, klausos, sutrikusio intelekto bei psichikos negalias turintiems asmenims. Metodikos bus baigtos 2012 m. pradžioje ir kartu su anksčiau VRC parengta Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims su sunkia fizine negalia sistema (žr. aukščiau) bus patvirtintos valstybiniu lygmeniu ir sudarys metodinę šalies profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bazę.

Vienas didžiausių VRC siekių – tapti Profesinės reabilitacijos metodiniu centru buvo įgyvendintas 2010 m., kai dėl unikalios VRC specialistų metodikų kūrimo bei diegimo, kitų specialistų mokymo, metodinės bazės rengimo patirties, VRC pavyko laimėti konkursą ir 5 metų laikotarpiui įgyti Profesinės reabilitacijos metodinio centro (toliau – Metodinis centras) statusą. Pagrindinis Metodinio centro tikslas – užtikrinti ir nuolat tobulinti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų asmenims su skirtingomis negalėmis kokybę visiškai atitinka VRC įgyvendinamą politiką ir strategiją. Viso Metodinio centro tikslas – tobulinti teikiamų paslaugų kokybę siekiant atitikti individualius bet kokią negalią turinčių asmenų lūkesčius, tuo užtikrinant visiems neįgaliesiems lygias galimybes gauti kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas.  2010 m. įgyvendinant Metodinio centro veiklas buvo atlikti keli tyrimai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, siekiant įvertinti skirtingas negalias turinčių asmenų padėtį darbo rinkoje bei profesinės reabilitacijos poreikį, pagal VRC specialistų parengtą Kokybės kriterijų aprašą buvo įvertinti kitų devynių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų teikimo kokybė, su visomis suinteresuotomis šalimis buvo organizuotos bendradarbiavimo veiklos tiek VRC, tiek ir kituose centruose, kuriose dalyvavo beveik 200 dalyvių – neįgaliųjų ir jiems atstovaujančių organizacijų, paslaugų teikėjų, finansuotojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių atstovai, buvo sukurti ir įdiegti trūkstami profesinių gebėjimų vertinimo ir lavinimo metodai asmenis su regos ir kompleksinėmis negaliomis, VRC specialistai pagal jų pačių parengtą specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą vykdė profesinės reabilitacijos specialistų mokymus, kuriuose vietoj planuotų 50 dalyvavo 94 specialistai. Vykdant Metodinio centro veiklas VRC specialistai išleido metodinę medžiagą kitiems profesinės reabilitacijos specialistams – „Motyvuojamasis pokalbis – kaip profesinės reabilitacijos metodas“ (tai jau trečias VRC metodinis leidinys) bei pradėjo leisti katalogą – „Darbo vietų keliami reikalavimai“. Siekdamas gerinti neįgaliųjų įdarbinimą VRC ne tik plėtojo bendradarbiavimą su darbdaviais, bet ir išleido informacinį leidinį bei vykdė kitas veiklas, užtikrinančias Metodinio centro tikslų įgyvendinimą. Remdamasis šių veiklų rezultatais ir išvadomis, VRC suformulavo bei pateikė nemažai pasiūlymų tobulinti teisės aktus. 2011 m. pagrindinis profesinę reabilitaciją reglamentuojantis teisės aktas buvo patobulintas, kiti dar tobulinami. 2011 m. VRC sėkmingai tęsia Metodinio centro veiklas.

Įgyvendindamas svarbiausią savo strateginį tikslą – tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, klientų gyvenimo bei darbuotojų darbo sąlygas, VRC nuolat diegė inovacijas – diegdamas naujas paslaugas ir programas, atnaujindamas įrangą bei visą materialinę techninę bazę. Viena didžiausių inovacijų, užtikrinanti tiek teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, teik ir efektyvesnį paslaugų teikimo organizavimą bei koordinavimą bei vidaus komunikaciją – tai Reabilitacijos paslaugų valdymo informacinės sistemos, apimančios visus įstaigos padalinius, įdiegimas, reabilitacijos įrangos atnaujinimas įsigyjant ozono terapijos, termomasažo, limfodrenažo ir kitą įrangą, pritaikant informacines sistemas asmenims su regos negalia ir kt.

Siekdamas sėkmingai įgyvendinti savo misiją ir strateginius tikslus, VRC aktyviai vysto bendradarbiavimo ryšius su visais įstaigos socialiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, įgyvendindamas tarptautinius bei nacionalinius projektus. Per devynerius metus VRC jau įgyvendino 10 nacionalinių bei 22 tarptautinius projektus, VRC yra tarptautinės organizacijos Workability Europe narys. 2009 m. centras tapo asocijuotu Europos reabilitacijos platformos (EPR) nariu. Per neilgą VRC gyvavimo laikotarpį VRC užsienio partnerių skaičius išaugo iki 35 partnerių 16 šalių.

Geras VRC įvaizdis visuomenėje užtikrino ir nuolatinį klientų srauto augimą – 2002 m. paslaugos buvo suteiktos 99 klientams, o 2010 m. – 661 klientui, per devynerius metus, vykdant tikslingą teikiamų paslaugų plėtrą, VRC užtikrino paslaugų prieinamumą ne tik fizinę negalią turintiems asmenims, bet ir asmenims su regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir kompleksinėmis negaliomis, gerėja neįgaliųjų socialinės integracijos bei įdarbinimo rezultatai.

VRC yra vienas aktyviausių gerosios praktikos patirties skleidėjų, todėl plačiai vykdo vykdomos veiklos bei pasiektų rezultatų sklaidą ir viešinimą. Centras nuolat rengia ir atnaujina metodinę medžiagą profesinės reabilitacijos specialistams, darbdaviams. Informacija apie metodinio centro veiklas nuolatos viešinama centro interneto svetainėje www.reabilitacija.lt, Universaliojoje neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinėje sistemoje www.unriis.lt, www.lrvalstybe.lt ir kt. susitikimų su Lietuvos ir užsienio partneriais metu, dalyvaujant nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose bei vykdant kitas veiklas.